maandag 8.00 - 20.00 uur
dinsdag 8.00 - 18.00 uur
woensdag 8.00 - 20.00 uur
donderdag 8.00 - 18.00 uur
vrijdag 8.00 - 18.00 uur

Wilhelminastraat 44-02
5981 XW Panningen

T. (077) 308 28 25
E. info@fysio-support.nl

Privacyverklaring voor registratie persoonsgegevens Fysio-Support

Ten behoeve van het opstellen van een behandelplan bij Fysio-Support, zijn wij genoodzaakt om diverse persoonsgegevens van u te registreren. Bij de registratie daarvan zijn wij gehouden aan de wet AVG die per 25 mei 2018 de wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Ten behoeve van deze wet stellen wij u met deze verklaring op de hoogte van de doelen, methode en bewaartermijn van de gegevens. Tevensgeven wij aan welke gegevens wij van u verzamelen. In het geval van verstrekking van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers, andere (para)medische disciplines en andersoortig vragen wij uw nadrukkelijke toestemming.

Belangrijk om te weten is dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken.

 

Welke gegevens verzamelen wij van u?  

Persoonsgegevens

Naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens), telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum, BSN-nummer, identificatie-gegevens, polisnummer ziektekostenverzekering.

Bijzondere gegevens

Dossiervorming met betrekking tot uw gezondheidsprobleem. 

Verwijzing arts

Bent u verplicht tot het verstrekken van deze gegevens?

Helaas kunnen wij zonder de verstrekking van uw gegevens geen behandelplan voor u maken. Echter, u beslist zelf of en welke gegevens wij van u mogen verzamelen. 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden gedurende 15 jaren bewaard bij Fysio-Support.

Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens verzamelen wij met Intramed, Zorgmail, Qualizorg, Vecozo en Zorgvergoeding. Het dossier dat wij met uw gegevens maken wordt gedurende 15 jaren bewaard. Uw digitale opgeslagen gegevens worden bewaard in Intramed Online. Deze digitale gegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik middels wachtwoorden die uitsluitend bij uw therapeut/onze medewerkers bekend is/zijn. De fysiek opgeslagen gegevens worden bewaard in de praktijk van Fysio-Support, Wilhelminastraat 44 A, te Panningen.  

De eigenaar van Fysio-Support is verantwoordelijk voor een beveiligde opslag en doelmatige verzameling van uw gegevens. Dit is tevens de persoon die u kunt aanspreken bij twijfel of vermoeden tot oneigenlijk gebruik van uw gegevens. Uw gegevens blijven tevens binnen de grenzen van de EU. Middels back-ups in Intramed Online borgen wij uw gegevens en zijn deze te allen tijde weer terug te halen. 

Uw rechten

U kunt de gegevens die wij van u registreren te allen tijde inzien en rectificeren. Wanneer u wenst dat wij de gegevens die wij van u bewaren vernietigen dan kunt u dat bij ons aangeven. U kunt tevens bezwaar tot overdragen van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers of anderszins, aan ons bekend maken. U kunt zich, in geval van vragen en problemen, wenden tot de eigenaar van onze praktijk. Maar ook kunt u zich met een klacht wenden tot de daarvoor bevoegde autoriteit. Dit conform ons klachtenreglement. Daarnaast heeft u het recht tot het indienen van een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Eigenaar  Fysio-Support,

P.H.F.G. Slots